index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Derde Tempel

Nee ik geloof niet in een fysieke 3e tempel in Jeruzalem; althans niet voor Christenen, want de werkelijkheid is Jezus. (1) Maar bij de herbouw van die 2e (!) tempel gebeurde iets opmerkelijks:

'En al het volk juichte met groot gejuich en loofde de HERE, omdat het fundament van het huis des HEREN gelegd was. Maar vele van de priesters, van de Levieten en van de familiehoofden, de ouden die het eerste huis hadden gezien, weenden luid, toen de grondlegging van dit huis voor hun ogen plaats had; terwijl velen de stem verhieven met gejuich en vreugdebetoon, zodat het volk het geluid van het vreugde gejuich niet onderscheiden kon van het geluid van het geween des volks, want het volk juichte met groot gejuich, zodat het geluid tot in de verte werd gehoord.' (2)

Er was een mengeling van vreugde en verdriet: Vreugde omdat de tempel werd hersteld en verdriet omdat hij er (nog) niet uitzag zoals het voorheen was.

En zo kan het heden ten dagen ook gaan: Er is ontwikkeling in de gemeente waar vreugde over is, maar er zijn ook mitsen en maren. Het voelt aan als een vorm van tegenwerking, maar waaruit komt het voort? De klagers hebben veelal een eerdere opleving / opwekking meegemaakt en kijken met weemoed terug naar wat zij destijds hebben ervaren. De gaande ontwikkeling valt in hun ogen in het niet bij datgene wat destijds plaatsvond of mist volgens hen essentiële zaken die in de vorige beweging wel aanwezig waren.

Ontegenzeggelijk zijn de 60er en 70er jaren een bijzondere tijd van opwekking (3) geweest en de 90er jaren ook. Vooral op het gebied van Lofprijs en Aanbidding is destijds veel gebeurd. Via de media van die tijd, zoals LP's en Muziekcassettes, heeft het een verandering in christelijke muziek teweeggebracht. Er werden vooral Bijbelteksten op muziek gezet en er ontstonden allerlei vormen van ongekende 'vrije' aanbidding. Gods Geest werkte daar op een bijzondere wijze doorheen. Er zijn echt wel wat zaken misgegaan, met name in de 90er jaren tijdens de z.g. 'Toronto Blessing' (4) , maar hebben wij daarom het spreekwoordelijke kind niet met het badwater weggegooid?

Een ander argument wat vaak gehoord wordt is dat die vorige opleving nu oude koek zou zijn. Maar is dat wel zo? In vergelijking daarmee zou je dan de verhalen uit het boek Handeling al helemaal als oude koek kunnen bestempelen, of dienen deze verhalen juist onze referentie te zijn? Jezus heeft Gaven (6) gegeven om de gemeente te dienen. En daarnaast zijn er ook Geestesgaven (7) voor onze persoonlijke ontwikkeling en functioneren. Het boek Handelingen en de daarop volgende brieven geven ons juist een beeld van hoe de werking van de Heilige Geest zou kunnen (of moeten) zijn in de gemeente. (5) Maar het onderricht daaromtrent is tegenwoordig naar mijn mening schaars.

Het lijkt wel of er een soort van wildgroei heeft plaatsgevonden waardoor er een schijn-versie van het Handelingen gebeuren is overgebleven, al dan niet aangevuld (of vervangen) door allerlei aantrekkelijke bijzaken. Nee, de bijzaken welke ik bedoel zijn op zich niet verkeerd, maar hebben mijns inziens de kern van de zaak versluierd: Gods Geest en Gods geestelijke orde.

Vergelijk het met de fout welke David maakte bij het vervoeren van de Ark van God; Hij vergat de levieten te raadplegen hoe de Ark vervoerd diende te worden. (8) Maar hoeveel vreugde was er toen hij bij zijn tweede poging wel Gods zegen ervoer. Na zes (test) stappen voorwaarts bracht hij een groots dankoffer! (9)

We kunnen vreugde ervaren met wat we doen, maar evengoed de fout maken niet vanuit de principes te werken welke erachter of eronder behoren te liggen. Zo kunnen wij een beweging van de Heilige Geest ervaren en toch een essentieel aspect missen. Waarom zouden we niet naar het verleden mogen kijken en daar inzicht door ontvangen?

De gelovigen in Efeze waren gedoopt met de doop van Johannes en vormden een bloeiende gemeente. (10) Toen Paulus hen attendeerde op de doop van Jezus gebeurde er iets wat van veel meer waarde was: Ze werden vervuld met de Heilige Geest.

En wat de verwijzing naar een 3e tempel betreft: Jezus heeft zelf gezegd: 'Meer dan de tempel is hier.' (11) Dit heeft uiteraard te maken met dat Jezus van meer belang is dan de tempel, maar ook qua functie! (12)

Menen we alles te weten of weten we niet wat we missen?

    Rev.Camp     [apr'20]     C141    


(1) Col.2:17 (2) Ezra 3:11-13 (3) Auckland, New Sealand (4) wikipedia.org 'Toronto Blessing' (5) 1Cor.14:24-25 (6) Efe.4:11-12 (7) 1Cor.12:4-11 (8) 1Kron.13 & 1Kron.15 (9) 2Sam.6:13 (10) Hand.19:3-6 (11) Mat.12:6 (12) Hebr. brief
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]