index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Gebonden vrijheid

Volgens het EO gids artikel 'Snelle groei islam in Engeland' (nr.20 '04) is de islam de jongste en snelst groeiende wereldgodsdienst. Vanuit de islam gezien is het Westen in moreel verval geraakt. Zelfs vanuit de christelijke moraal zullen we dit moeten beamen, al zijn wij er zelf medeschuldig aan. Seksueel getinte reclame, uitdagende kleding, half ontblote popsterren, je zult ze in moslimkringen nauwelijks tegenkomen.

'Moreel verval en gemis aan geloof in een ultieme waarheid heeft voor een grote leegte gezorgd, waarin de islam beter dan het christendom in staat lijkt die leegte te kunnen vullen. Niet alleen heeft de islam een kortere geloofbelijdenis en een minder complex godsbeeld dan het christendom, maar ook minder leefregels, een veel genuanceerder zondebesef, en een eenvoudigere toetreding. Alles bij elkaar een zeer aantrekkelijke tegenhanger van het christelijke geloof.' Aldus David Pawson, schrijver van het boek 'De uitdaging van de islam voor christenen'.

Velen realiseren zich niet dat het christendom - door Jezus - als het ware Gods doorlopende verbondslijn (1) is vanuit het joodse geloof, en de islam, door zijn afsplitsing uit het christendom, hier juist haaks op staat; Allah heeft immers geen zoon! (10)

Wanneer we beide geloofsvormen terugbrengen tot enkel leefregels, lijkt de islam meer houvast te bieden dan het christendom. Het woord 'moslim' betekent echter onderworpene, waarmee het hele leven, individueel en sociaal, in het teken staat van de godsdienst. Zo geloven Islamieten dat engelen je goede daden registreren en demonen je trachten te verleiden. Vanuit dit christelijk klinkende gegeven leeft een moslim in principe in onzekerheid; beloning moet immers voortkomen uit goede werken. Als geen sterveling Gods wetten kan volbrengen (2), de moslim dan wel? De islam is daarmee fnuikender dan het joods-christelijke denken: Het kent geen Verlosser, maar verwacht ook geen Verlosser! (3) Het komt voor zichzelf op; meedogenloos als dat nodig is.....

Het volk Israel maakte zich in de woestijn een gouden kalf, maar kon later, zelfs na [rituele] reiniging, niet met Mozes in Gods tegenwoordigheid komen. (4) Wie niet uit genade durft te leven, zal in zijn zicht versluierd gaan, ook al meent hij openlijk in alle vrijheid te leven. (5)

Jezus zei: 'Wie niet in mij gelooft gaat verloren' (6) en zei niet 'Door housemuziek kom je in de hel!' Opmerkelijk is dat die eerste uitspraak juist door niet christenen eerder geaccepteerd wordt dan de tweede. Zonde blijft zonde, maar de veroordeling is niet aan ons. Leefregels zijn nuttig, en voor een stabiele samenleving zelfs noodzakelijk, maar ze moeten wel een gegronde bron en een doel hebben.

De islam belooft een betere samenleving, maar kent geen verlossing van de bron van het kwaad. (al geeft het [begrijpelijk] het decadente christendom de schuld) Wie zijn roots niet kent, of wil kennen, zal niet gemakkelijk zijn stenen hart kwijtraken, gebukt blijven gaan onder ijzeren wetten en op het eind bedrogen uitkomen.

Deze column is beslist geen tirade op de islam! Het laat alleen zien dat zonder Jezus' offerdood en opstanding centraal te stellen, zelfs een 'christelijke' moraal een doodlopende weg is! Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven!' (7) Om op die weg te komen, en te blijven, is Bijbelsgefundeerd onderwijs nodig over zondebesef, heilsverwachting en vooral heilsgeschiedenis.

Ieder mens heeft recht op het Evangelie op zijn of haar niveau. Als Jezus niet in de wereld is gekomen om te veroordelen, maar om te behouden (8), en bijvoorbeeld Samaria niet links liet liggen, hoeveel te meer zullen [op z'n minst] onze gebeden moeten uitgaan naar de dwalenden; tweede generatie christen, heiden en moslim! (9)

    Rev.Camp     [mei'04]     C066    


(1) Luc.22:20 (2) Jak.2:10 (3) Rom.3:10&23 (4) Rom.11:26 (5) ex.20:19 (6) 2Co 3:13-18 (7) Joh.14:6 (8) Joh.3:18 (9) Joh.17:20 (10) Koran; Surah 23:91
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]