index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Kerst - mis

Nee hoor, er is niets mis met kerst, maar door het streepje zien we dat het woord een combinatie is van twee woorden: Kerst (Christus) en mis (eredienst). In het Engels is dit duidelijker herkenbaar: Christ-mas. Het Kerstfeest zoals wij het vieren is een devoot en ingetogen gebeuren, maar in wezen mag het best uitbundig gevierd worden; Het is immers het verjaardagsfeestje van Jezus!

Laatst nog heb ik het hele (kerst-)verhaal uit zowel het Lucas als het Mattheüs evangelie gelezen en het viel mij op dat het bol staat van beloften en ook de vervulling ervan! Omvatte de periode van Adam tot Jozef ruim 70 geslachten, ineens wordt alles kleinschaliger; Zacharias, Elizabet, Maria, Jozef, Simeon, Anna; Via deze mensen komt het 'Kerst sprookje in drie delen' heel dichtbij.

Driedelig? Ja, de belofte van Gods Verlosser ontvouwt zich in drie delen; Het Woord werd vlees en heeft onder ons geleefd (1) en de genade van God was over Hem. (2) Hij werd voor ons het Offerlam van God. (3) En allen die dit aannemen heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden. (4)

Duurde het tot aan de 'voltrekking' ervan nog 33 jaar, nadien tellen we inmiddels 20 eeuwen. Heeft Kerst na al die eeuwen nog inhoud?

De door keizer Julianus vastgestelde 25 December als geboortedag van Jezus heeft zo langzamerhand zijn puur heidense 'oorsprong' weer terug: Groene takken met lichtjes versierd, cadeautjes en vooral veel lichtjes! We kunnen er ach en wee om roepen, maar belangrijker is wat wij zelf in ons hart sluiten en omarmen: Kerstmis, Christmas, Kerstfeest; Omdat Gods belofte is vervuld en nog steeds verder vervuld zal worden!

Doordat het Kerstfeest aan het einde van het kalenderjaar is gesitueerd lijkt het de afsluiting, maar het is juist het begin van wat we een Kerkelijke jaarcyclus noemen. Vanuit dit perspectief mogen wij ook geloof en hoop hebben voor 2003.

Persoonlijk denk ik dat 2003 een heel bijzonder en ingrijpend jaar zal gaan worden! (We lopen tegen of misschien zelf wel ìn de eindtijd...). Beangstigend?
Nee! Jezus zelf bemoedigt ons met: 'Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij [straks?] verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.' (5)

Wat Zijn Gemeente(n) betreft sprak Jezus: 'op deze Petra zal Ik mijn Gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.' (6)

De Engelse vertaling heeft het zelfs over de poorten van de hel! ('I will build My church, and the gates of hell shall not prevail against it.') En voor u en mij persoonlijk is de belofte: 'En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.' (7)

Hoewel deze laatste tekst verbonden is aan het zendingsbevel geldt zij voor een ieder, hoe bescheiden uw taak in Gods Koninkrijk ook is. God is een God van beloftes! Hij doet ze niet alleen, Hij komt ze ook na! En ze zijn bezegeld, zoals een officieel document met een handtekening zijn geldigheid heeft: 'Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Hem (Jezus) is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.' (8)

Ik wens u Blijde Kerstdagen en een Gezegend 2003 !

    Rev.Camp     [dec'02]     C049    


(1) Joh.1:14 (2) Luk.2:40 (3) Joh.1:36 (4) Joh.1:11 (5) Joh.16:33 (6) Math.16:18 (7) Math.28:20 (8) 2Cor.1:20
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]