index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Samengevoegd

De Zaanstreek kent vele kleine kerkelijke gemeenschappen. In het verleden is er vaak gepoogd om toenadering te zoeken tussen gemeenten van christelijke signatuur. Lange tijd was het stads- en regio gebed Noord-Holland hèt platform waarop mensen vanuit diverse gemeenten elkaar ontmoetten. Helaas bleek de animo hiervoor niet altijd even groot en leek ook deze vorm van samenwerking zonder resultaat te blijven.

Omstreeks 1997 besloot de oudstenraa d van Evangeliegemeente 'De Weg' om maandelijkse tienden weg te geven aan christelijke gemeenten en bewegingen bìnnen de streek. Deze stap kwam voort vanuit de visie dat wij als christenen er samen zijn voor de mensen in onze eigen streek. Het weggeven ging altijd vooraf door een telefoontje met de vraag of men deze gift wilde ontvangen. Hierdoor ontstonden contacten met leiders van diverse gemeenten.

Vanuit deze contacten ontstond de behoefte om nader kennis met elkaar te maken. Aanvankelijk waren dit ontmoetingen tussen oudsten en voorgangers.

Later groeide hieruit het verlangen om dit samen in een groter verband te doen. Doel van deze bijeenkomsten was vriendschap. Zo kwam het dat met regelmaat een groep van leiders uit (toen nog) vier gemeenten samenkwamen om maaltijd te houden, elkaar te bemoedigen en van elkaar te vernemen wat de ander zoal bezig hield. Dit vormde de aanzet tot het Voegzaan initiatief; Vriendschap en Ontmoeting van Evangelische Gemeenten binnen de Zaanstreek. Vanuit dit initiätief werden onder meer gezamenlijke Praise avonden georganiseerd en over en weer hulp geboden, zowel materiëel als immateriëel.

Eind augustus 2003 nam Evangelie Gemeente 'De Weg', een van de initiatiefnemers van Voegzaan, het besluit zich in te voegen in de Pinkstergemeente Zaandam. Dit bijzondere initiatief kwam slechts een paar maanden na het 25 jarig jubileumfeest van 'De Weg'.

Ondanks enkele moedige doorstarts was in de voorgaande jaren voor 'De Weg' een ontoereikend organisatorisch draagvlak ontstaan voor een stabiel Gemeente zijn. Vanuit de wetenschap dat de Pinkstergemeente naarstig op zoek was naar een ander onderkomen, en 'De Weg' naar een vaste voorganger, werd voorzichtig gepolst naar een mogelijke vorm van samengaan.

Eenmaal in gesprek vielen wederzijds de puzzelstukjes op hun plaats. Beide Gemeentevisies bleken prima bij elkaar aan te sluiten en ook het Oase project (opvang daklozen en verslaafden) van 'De Weg' paste hier perfect in. Enthousiast en gemotiveerd werd gekozen voor een snel invoegtraject, waardoor al twee weken na dato de eerste gezamenlijke dienst kon worden gehouden. Beide Gemeenten gaan verder als 'ICHTUS Pinkstergemeente Zaandam' met het gebouw Evangelisch Centrum 'De Weg' als vertrouwd 'nieuw' onderkomen. (Ichtus website: ichtusgemeente.nl)

Medio 2004 moest ook de Huisgemeente, om haast een zelfde rede als 'De Weg', haar deuren sluiten. Door dit alles is de activiteit van Voegzaan weliswaar nihil geworden, maar het gedachtegoed van Voegzaan wordt voortgezet vanuit de Ichtus Pinkstergemeente, waarbinnen de meeste deelnemers van Voegzaan zijn samengekomen.

Inmiddels is er een nieuw Zaans Evangelisch Contact ontstaan! (1) Door deze bijzondere uitwerking van Jezus' Hogepriesterlijke gebed om eenheid mag de Zaanstreek (h)erkennen dat Jezus leeft en ook in deze tijd in zijn Gemeente(n) werkzaam is!

    Rev.Camp     [med'04]     C904    


(1) Meer informatie hierover vindt u op: www.hartvoorzaanstad.nl
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]