index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

De praktijk

Werd in 'wat is een Gemeente' hoofdzakelijk de structuur van de Gemeente belicht, ook over de omgang met elkaar is de bijbel, met name het nieuwe testament, erg praktisch.

Begin zeventiger jaren heb ik een live uitvoering van een 'Come together' mogen meemaken. Bij dit evenement, waarvan de LP-uitvoering met Pat Boone in de gastrol (1) destijds een bestseller was, gaf de spreker een beschrijving van hoe Gemeenteleden met elkaar en met anderen behoren om te gaan. Dit deed hij aan de hand een aantal bijbelgedeelten, welke voor dit doel samengevoegd waren tot één geheel.

Hieronder een vrije vertaling van zijn versie, waarvan de meeste frasen ontleend zijn aan Col.3, Rom.12 en Gal.6, met hier en daar een tussenvoeging van een parallel tekst. Omdat in het Engels het woordje 'You' zowel enkel en meervoud als 'U' en 'jij' kan betekenen, is dit hier zo veel mogelijk in de eerste persoonsvorm vertaalt, waardoor het ook in 't Nederlands direct en persoonlijk over komt.

Wanneer we deze aanmoedigingen en richtlijnen van de apostel Paulus ter harte nemen, zullen ook wij 'mensen van de Weg' genoemd worden, want: 'Jullie zij het volk van God. Hij houdt van jullie, en koos jullie voor zich. Wees vriendelijk voor elkaar, vergeef elkaar, zoals de Heer ook jou vergeven heeft. Houdt van elkaar met een puur hart; voortdurend.'

'Laat je hart vol zijn van Jezus' woorden. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen en dank God in alles. Weest zachtmoedig en geduldig met elkaar. Heb medeleven met elkaar. Verheug je met de blijden en ween met de treurenden. Deel je bezittingen met je medemens. Open je huis voor vreemdelingen. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet in Jezus Christus.'

'Zo zullen jullie één grote, gelukkige familie zijn. Elkaar liefhebbende met een zacht en nederig hart. Eer elkaar, denk niet alleen aan jezelf. Toon respect voor iedereen, ongeacht kleur of ras. Probeer het een ander naar de zin te maken, niet om de eer van mensen, maar met een voortdurende bereidwillige houding en met ontzag voor God. Bouw elkaar op in je allerheiligst geloof. Veroordeel elkaar niet en leef zo dat een medebroeder niet door jou houding zal struikelen en tot zonde komt. En zo iemand tot zonde komt, leidt hem zachtmoedig terug op de weg, het zou jou ook eens kunnen overkomen. Beken je fouten aan elkaar, bidt voor elkaar opdat je genezing zult ontvangen.'

'Inderdaad, jullie zijn het volk van God. Hij houdt van jullie en Hij heeft jullie voor zich verkozen. Wees het eens met elkaar en leef tezamen in perfecte vrede en harmonie en laat er geen verdeeldheid onder jullie zijn. Wees één van gedachte en geest. Steun elkaar, vooral nu jullie zien dat de komst van de Heer aanstaande is. Herinner elkaar aan deze dingen terwijl het nog dag is, zodat niemand van jullie terug zal vallen door de verleiding van de zonde. Vertroost elkaar met deze woorden: De Heer zal spoedig weerkomen!'

'Is het niet opwindend dat de profetische woorden over de wederkomst van Jezus in vervulling gaan, vlak voor onze ogen? De bijbel zegt: Hij die deze hoop in zich heeft, reinigt zichzelf. Wees niet wereldsgezind, maar wordt veranderd in je denken. Jezus zei; dat voor Zijn terugkomst de duisternis zou toenemen en liefde onder de mensen zou verkillen. Hij wil niet dat we zijn als de rest van de wereld. Zet je wortels diep in Gods woord, zet je zinnen op geestelijke zaken. Jezus droeg ons op Zijn getuigen te zijn. Wanneer de discipelen dat niet gedaan hadden, waren wij nu allemaal dood door onze zonden.'

'Mensen, discipelschap is geen keuzevak zoals op school; maar God wil dat we Hem dienen met een brandend hart. Dat we stand houden bij tegenstand en verachting. Dat we het kruis opnemen en het evangelie aan een ieder verkondigen. Vele heiligen zijn ons voorgegaan en hebben hun leven afgelegd voor het evangelie. Het is het meest belangrijke in de wereld, want het is de kracht Gods voor een ieder die gelooft! Jezus komt terug, en dit keer niet als een lam, geslacht voor onze zonden, maar zoals de apostel Johannes het zag in zijn openbaring: Als Koning der koningen en Heer der heren!'

'Waardig bent U; Lam van God, want U bent geslacht en hebt met Uw bloed mensen voor God vrijgekocht uit alle rassen, volken, stammen en natiën!' (2)

    Rev.Camp     ['74/'98]     C017    


(1) Musical Experience in Worship 1970e (2) naar: Opb.5:9 HB
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]