index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Tussen BC en AD

In onze jaartelling spreken we van tijd vóór (BC) en ná (AD) Christus. Maar theologisch gezien zou je ook nog kunnen spreken van een tijdsperiode ertussen, namelijk de periode tijdens Jezus' aardse leven. Waarom ik deze periode zo bijzonder vind? We lezen bijvoorbeeld dat Jezus vlak vóór zijn hemelvaart zijn discipelen opdraagt in Jeruzalem te blijven om daar op de HG (*) te wachten. (1) Maar elders lezen we dat Hij nog vóór zijn hemelvaart al op hen blies en ze vervuld werden met de HG. (2) Ook zouden ze dan kracht ontvangen om te genezen, (3) en ook dat hadden ze al eerder gedaan. (4) Is hier sprake van wachten op iets wat ze al hadden ontvangen of op wat ze inmiddels niet meer bezaten?

Waarom ik juist deze passages aanhaal? Wel, met betrekking tot het ontvangen van de HG is er in Evangelische kringen nogal wat verschil van mening. Ontvang je de HG in principe tijdens je bekering, of tijdens je waterdoop, of dient er apart om gebeden te worden. Op zich zijn het vragen die stuk voor stuk onderbouwd, maar net zo gemakkelijk weerlegd kunnen worden uit diverse Schriftgedeelten. Noemt Petrus in zijn Pinkstertoespraak het ontvangen van de HG als logisch vervolg op de waterdoop, elders lezen we dat zijn toehoorders spontaan de HG ontvangen en ze daarna alsnog gedoopt worden. (5) Of wanneer we stellen dat de vervulling met de HG geen herhaling behoeft, dan lezen we prompt dat alle aanwezigen (inclusief de apostelen) op een gegeven moment opnieuw vervuld worden met de HG. (6)

Ook de waterdoop kent verschillende invals-hoeken. In de evangeliën lezen we dat de discipelen eerst gehoor geven aan de doop door Johannes (7), en ze daarna [tijdens hun rond-wandeling met Jezus (8)] ook zelf dopen. (9)

Maar we lezen nergens over hun [eigen] herdoop na de kruisdood van Jezus, terwijl er - volgens hun eigen zeggen - toch een wezenlijk verschil is tussen de doop van Johannes en Jezus. (10)

Kerkelijk gezien heeft de doop in de praktijk meer navolging gekregen in christelijke traditie dan in bijbelse theologie (kinderdoop versus volwassen doop). De verschillende inzichten over de HG worden vaak beargumenteerd aan de hand van bijbelse theorie├źn. Door bijvoorbeeld te stellen dat alleen de HG van zonden kan overtuigen, zou daarmee bidden om de HG niet nodig zijn. Immers de HG is al aanwezig.....

Ook de link tussen waterdoop en HG, zoals in Petrus Pinksterpreek, wordt vaak als argument gebruikt. De oplettende lezer zal bemerken dat Petrus wel deze voorwaarde stelt, maar dit niet als instant gevolg genoteerd staat. (11) Weer anderen menen dat tongentaal niet een [eerste] bewijs van het ontvangen van de HG hoeft te zijn. Toch wordt tongentaal wel gekenmerkt als een persoonlijke gave tot opbouw van ons geloof..... (12) En nog maar niet te spreken over de verschillen in uitleg betreffende de adviezen die Paulus geeft over het gebruik van tongentaal in de Gemeente. (13)

Het klinkt misschien wat onbijbels, maar ik geef in deze de voorkeur aan de praktische bevinding. Natuurlijk (..) wist ik van de HG, maar rond mijn eigen 'bekering' ging mijn aandacht in de eerste plaats uit naar de waterdoop. Zover ik mij herinner is er bij mijn doop wel gebeden voor de HG, maar nadat er verscheidene malen en in verschillende zettingen voor vervulling met de HG was gebeden, viel het mij ten deel op mijn slaapkamer, alleen.

Had dit iets van doen met een bepaalde theorie of theologie? Nee! Ik ben zondermeer van mening dat het alles met geloof te maken had en niet met een vast verwachtingspatroon.

Spreekt de Bijbel over ontvangen van de HG onder handoplegging, daarmee is de bedienende medechristen niet de gever! (Ik denk dat het zelfde geld voor gebeds-genezing....) Zo er enige koppeling is tussen ons eigen initiatief en het ontvangen van of vervulling met de HG, het merkbaar ontvangen van de HG is door geloof alleen.

Wanneer we de HG als het ware stilzwijgend koppelen aan bekering, dan zien we in de praktijk vaak een andere geestelijke ontwikkeling plaatsvinden van de persoon in kwestie dan wanneer we dit gekoppeld zien aan bewust vragen en bidden om vervulling. En al zouden we alle theologische statements onderschrijven, maar niet verwachtend zijn, dan gebeurt er ook niets.

Om deze reden zou ik eerder alle bijbelse varianten belichten om daarmee verwachting te wekken, dan hameren op een bepaald leerstellig patroon. Door het laatste zou een 'jonge' christen alleen maar aan het twijfelen kunnen raken. En wie twijfelt heeft per definitie al een probleem. (14)

Heeft de kerk met de meest juiste theologie het predikaat de enige ware kerk te zijn? Gelukkig niet, want dan zou het verkrijgen van alle bijbelse beloften een kwestie zijn van een onderschrijvende handtekening.....

Nee, de rechtvaardige zal leven uit geloof! (15)

    Rev.Camp     [jan'06]     C084    


(*) Heilige Geest (1) Luk.24:49, Hand.1:4 (2) Joh.20:22 (3) Mark.16:18 (4) Luk.9:1, Luk.10:9 (5) Hand.10:47 (6) Hand.4:31 (7) Matth.3:5-6 (8) Joh.1:35-37 (9) Joh 4:1 (10) Hand.13:24, Hand.19:2-7 (11) Hand.2:41-42 (12) 1Cor.14:2-4 (13) 1Cor.14 (14) Jac.1:6 (15) Hebr.10:35-39
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]