index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Enzovoort

Veel sprookjes eindigen met 'en ze leefden nog lang en gelukkig' en sluiten daarmee het verhaal af 'ter lering of vermaak'. Films hebben vaak een meer open eind, wat bij een kassucces de mogelijkheid geeft voor een deel twee, drie, enz. Maar verhalen zijn als een stukje van een tijdlijn, met dat verschil dat de echte geschiedenis door gaat en verhalen maar een aandachtspuntje op die lijn zijn....

De bijbel, en daarmee Gods werk, is beslist geen afgesloten episode. Gods heilsgeschiedenis loopt op onze tijdlijn nog steeds door! Menselijkerwijze zou je, met Prediker, kunnen zeggen; 'Er is niets nieuws onder de zon', (1) want de Bijbel blijft een afgesloten canon (*) en de kerkgeschiedenis kenmerkt zich door het herontdekken van Bijbelse waarheden. Toch hebben er door de tijd heen wel degelijk opmerkelijke gebeurtenissen plaatsgevonden.

In de jaren '80 heeft Judson Cornwall de (Pinkster)kerk- geschiedenis geanalyseerd en in de historische gebeurtenissen paralellen getrokken met attributen van Gods tabernakel...

Zo kenmerkt hij tijd na de middeleeuwen met het citaat van Maarten Luther: 'De rechtvaardige zal door geloof leven' (Rom.1:17 ~ het brandofferaltaar). In de 18e eeuw werden de gebroeders Wesley geinspireerd tot een nieuwe levenswandel door Heiliging. (Rom.6:11-14 ~ het koperen wasvat)

Dan komt begin 20e eeuw de (her?)uitstorting van Gods Geest ( ~ de gouden kandelaar) Vervolgens hersteld het verdeelde Lichaam zich in de charismatische opwekking ( ~ de toonbroden) En van hieruit werd door Cornwall een soort tijdlijn uitgezet naar het volgende voorwerp: het gouden reukoffer: aanbidding, of wel; 'Het Vaderhart van God'. En inderdaad werd dit item begin '90 actueel!

Hoewel niet iedere denominatie daar tegelijkertijd mee bezig was, kloppen deze gegevens globaal wel en hebben al de besproken aspecten de Kerk een geweldige impuls gegeven.

Toch wil ik een kanttekening plaatsen; De periode van de eerste gemeente (Handelingen) tot aan de middeleeuwen wordt niet benoemd en er staat nog een belangrijk voorwerp in de tabernakel: de verbondsark. (In de gegeven context zou dit zelfs een zeer speculatief voorwerp zijn....)

Al deze gebeurtenissen bevinden zich weliswaar op een tijdlijn, maar vormen op zich niet de kern van die tijdlijn. Gods tijdslijn is als het ware gestart bij de belofte van een Verlosser, heeft zijn invulling gekregen in de komst van die Verlosser en zal pas eindigen bij de wederkomst van die zelfde Verlosser.

Lang heb ik de uitspraak 'Jezus is het antwoord (op al onze problemen)' wat simplistisch gevonden. Want zonder er inhoud aan te geven is het, zeker voor de wereld, een loze kreet. Maar ik ben er inmiddels wel achter dat het de bron is van waaruit alle 'bewegingen' zijn gestart!

Ook aan al het geweldige onderwijs van de apostelen ligt 'Christus en die gekruisigd' (2) ten grondslag en elke opwekking, wereldwijd of plaatselijk, heeft dat fundamenteel belangrijke aspect als basis.

Vanuit onze bijbel(boek)indeling zijn we geneigd de apostolische brieven als een vervolg op Handelingen te zien, maar dan maken we een vergissing; De apostelen verkondigden een opgestane Jezus (3), en de apostolische brieven bevatten geadresseerd onderricht aan de christenen. Haal 'het kruis, bloed en opstanding' uit de Bijbel en je hebt een hol evangelie!

Ik ben er van overtuigd dat, wanneer in onze prediking de focus op Jezus blijft, God alle aspecten van het gemeentezijn zal zegenen. De dagen van Handelingen zijn dan geen utopie, maar een voorbeeld om na te volgen!

'God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.' (4)

Dat is Gods initiatief en onze opdracht om te verkondigen. (5) [en al het andere verkrijgen we bovendien.... (6) ]

    Rev.Camp     [aug'05]     C081    


(1) Pred.1:9 (2) 1Cor.2:2 (3) Ps.100, Dan.7:13-14 (4) Joh.3:17 NBV (5) Mark.16:15 (6) Matth.6:33 (*) het geheel van erkende bijbelboeken
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]