index vorige C4Yglow

      "Columns en ander leesvoer"

Columns4you is een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van Evangelie Gemeente 'De Weg' en 'ICHTUS' pinkstergemeente in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

Wie van de drie

Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: 'Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!' Maar de ander wees hem terecht met de woorden: 'Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettig gedaan.' En hij zei: 'Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.' Jezus antwoordde: 'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.' (Luc.23:39-43 NBV)

Enkel in het Lucas evangelie lezen we over de dialoog tussen de twee medegehangenen en Jezus. We lezen elders dat deze links en rechts van Jezus hingen. De een haalt venijnig uit met lasterlijke woorden, de andere maakt op het eind van zijn levenspad een belangrijke beslissing!

Wat mij als eerste opvalt zijn de lasterende woorden. Ze hebben veel overeenkomst met die uit Mat.4 (1) en Luc.4 (2) wanneer Jezus in de woestijn verzocht wordt. Zonder het door te hebben bedienen nog steeds velen zich van woorden met gelijke strekking wanneer ze in een discussie 'de duivel en z'n ouwe moer' erbij halen om zelf buiten schot te blijven. Zo dichtbij en toch zo'n felle afwijzing.

Tijdens een workshop over evangelisatie heb ik eens een belangrijke les geleerd. We waren in twee groepen verdeeld. De ene groep ging naar een winkelcentrum en de andere groep naar een centrum voor asielzoekers. Aan het eind van de middag wisselden we onze ervaringen uit.

De citygroep was merendeels belaagd met schampere opmerkingen zoals; 'Als God liefde is, waarom doet Hij niets aan alle ellende in de wereld?'. Vanuit de asielgroep vernamen we dat veel van hen, ondanks de intense ellende die ze hadden meegemaakt, juist op zoek waren gegaan naar God, en ze vonden Jezus!

De andere misdadiger ontving nog net - in tijd gezien - vergeving. Er zijn hele volksstammen die deze vergeving niet kunnen begrijpen. 'Dus als X vlak voor zijn dood nog even vergeving vraagt, terwijl hij zoveel op zijn kerfstok heeft staan, gaat hij vrijuit?' Dit is een vraag waar we ons achter kunnen verschuilen, want geen mens kan hier afdoende antwoord op geven.

'Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden', was de terechte conclusie van die ene veroordeelde. Maar Jezus heeft niets onwettigs gedaan en werd toch tot de misdadigers gerekend. (3) Het lijkt erop dat je Gods vergeving, in Jezus, alleen kunt ontvangen wanneer je het niet kunt bevatten.

Deze column heb ik de titel 'wie van de drie' gegeven, en niet zonder rede. De drie veroordeelden zou ik willen typeren naar drie typen gedrag; Afwijzing, Aanname en Aanleiding. Vele mensen wijzen het evangelie af; ze vinden het te simpel! Maar haast even onbegrijpelijk zijn diegene die het wel aannemen, maar er vervolgens weinig of niets mee doen. Ondanks hun vrijheid stellen zij zichzelf gelijk aan die ene gehangene; wel gered, maar als door vuur heen. (4) Er zijn echter maar weinig christenen die vrijwillig de grote opdracht van Jezus (5) op zich nemen en daarmee een aanleiding worden tot behoud van anderen.

Het is geweldig wanneer we mogen constateren dat er wekelijks meer mensen onze samenkomsten bezoeken. Welk concept hieraan ten grondslag ligt maakt even niet uit; het resultaat is Gods werk! Maar als dat allemaal 'bezoekers' zouden blijven zal het fenomeen vroeg of laat stagneren. Er is werk aan de winkel!

Jezus wil apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars aan de gemeente geven. (6) Dat is duidelijk. En voor je in een bediening staat heb je veelal een aardig stukje geestelijke groei (of herstel) achter de rug. God kan mensen radicaal veranderen, laat dat ook duidelijk zijn. Maar de vraag blijft eenvoudig; Willen wij ons voor het evangelie inzetten?

Ons behoud hangt er niet van af, want niemand kan ons scheiden van Gods liefde. (7) Maar zonder onze inzet mogelijk wel het behoud van anderen. Ik schrijf dit niet om u een schuldcomplex te bezorgen. Ga eens naar uw binnenkamer en overleg uw geestelijke staat met God, en heb aandacht voor Zijn stem. En roept Hij u voor een taak? Geef gehoor hieraan. Is het [nog] niet de tijd hiervoor? Strek u er naar uit. U zult merken dat uw 'zijn' in de gemeente een andere dimensie krijgt!

    Rev.Camp     [jan'05]     C075    


(1) Matth.4:3&6 (2) Luc.4:3&6 (3) Marc.15:28 (4) 1Cor.3:15 (5) Matth.28:19 (6) Efe.4:11 (7) Rom.8:31-39
waterdrop
Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]